Информация по чл. 325 от Кодекса за застраховането

1. „Застрахователен Брокер ГВТ“ ЕООД с ЕИК: 207190248 е застрахователен брокер със седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. „6-ти Септември“ 45, представлявано и управлявано от Мария Иванова Силяновска.

2. Регистри: „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД е вписан като лицензиран застрахователен брокер в регистъра, воден от Комисията за Финансов Надзор (КФН) по чл. 30, ал. 1. т. 12 от Закона за Комисията по Финансов Надзор (ЗКФН) под рег. No.: 11-685. Справка за това обстоятелство може да направите в Комисията за финансов надзор, София 1000, ул.”Будапеща”№16, централа: 02/940 49 99, факс: 02/829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта www.fsc.bg.

3. “Застрахователен Брокер ГВТ“ ЕООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател;

4. Удостоверение за регистрация от Комисията за Финансов Надзор (КФН) по чл. 309,ал. 1 от Кодекса за застраховането: 865-ЗБ/20.03.2023 г.

5. Участие в капитал на Застраховател: „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД, Мария Иванова Силяновска (Управител на „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД) и всички негови служители нямат пряко или чрез свързани лица нямат участие повече от 10 на 100 от гласовете в общото събрание или от капитала на Застраховател.

6. Участие на Застраховател в капитала на „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД: Застраховател или предприятие-майка на Застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователния брокер.

7. Подаване на жалби – Всеки ползвател на застрахователни услуги в случай на оплаквания от предоставяната от „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД услуга има възможност да подава жалби. Жалби се подават на адрес: 1000 София, ул. „6-ти Септември“ 45. Задължение на „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД е да отговори на жалбата писмено в срок до 7 работни дни от дата на получаване на жалбата. В случай, че ползвателят не е удовлетворен от отговора на жалбата, той може да сезира Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и/или Комисия за защита на потребителите

(www.kzp.bg).

8. Всеки ползвател на застрахователни услуги има възможност да подава жалби срещу „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД пред Комисията по финансов надзор, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, както и пред други държавни органи. На разположение на ползвателите на застрахователни услуги са и всички форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България;

9. Определяне на нуждите и потребностите на ползвателя на застрахователните услуги: Застрахователните нужди и потребности на ползвателя на застрахователни услуги се определят въз основа на анализа на нуждите на ползвателя на застрахователни услуги, извършен от „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД, и получената от ползвателя информация.

10. Предоставяне на Информационен документ: „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД предоставя на ползвателя на застрахователни услуги информационен документ за застрахователен продукт издаден от съответния застраховател.

10. Предоставяне на съвети: При предоставяне на услугите „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. “Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД дава съветите си въз основа на справедлив анализ, на база достатъчно голям брой застраховки, за да бъде в състояние да направи професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за ползвателя на застрахователни услуги.

11. Оповестяване на информация: в достатъчен срок преди сключването на застрахователен договор „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД оповестява съответната информация към ползвателите на застрахователни услуги.

12. Възнаграждение: в качеството си на застрахователен посредник „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД получава своето възнаграждение под формата на комисионно възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя. Всички служители на „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД са с фиксирано трудово възнаграждение, което не зависи от вида и броя продадени застрахователни продукти и не зависи от това на коя застрахователна компания са продадените от тях застрахователни продукти;

13. „Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи

Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД работи със следните застрахователни компании:

„ДЗИ -Общо застраховане“ АД /всички видове/

„ДЗИ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД-/здравно,живот/

„ЗЕАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП“ /за автомобилно застраховане, имуществено застраховане , Строително монтажни рискове ,отговорности/

„ЗАД ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД /всички видове/

„ ЛЕВ ИНС“ АД // за автомобилно застраховане, плавателни съдове,отговорности/

„ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД/всички видове/

ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД /за автомобилно застраховане , планинска застраховка , отговорности/

„ЗАД Армеец“ АД / за всички видове застраховки/

„ЗД Евроинс“ АД /За всички видови застраховки/

ЗК „УНИКА“ АД /за всички видове застрахвоки/

ЗД „БУЛ ИНС“ АД/ за автомобилно застраховане , имуществено застраховане , отговорности . /

ЗК“ УНИКА ЖИВОТ“ АД/здравно,живот/

ЗК „АКСИОМ“ АД/гаранции,злополуки,туристически,РФЗ,помощ при пътуване,за чужденци,ОГО/

ЗАД „АЛИАНС БЪЛГАРИЯ“/всички видове/

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД/за всички видове застрахвоки/

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД/за всички видове застраховки/

Част от застраховките , предимно автомобилно и имуществено застраховане се издават веднага от порталите на застрахователните компании , но друга част , съгласно изисквания на застрахователните компании се издават от самити застрахователи и издаването отнема 2-3 дни.

Застрахователен брокер ГВТ“ ЕООД не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5