ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА (ИНТЕРНЕТ) СТРАНИЦА

„ГВТ“ ЕООД ви дава личен справедлив анализ на застрахователния пазар, направен на база личен опит.

Всеки потребител потвърждава, че е прочел и разбрал Правилата за ползване на “ГВТ“. Посещавайки интернет страниците на „ГВТ“ ЕООД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

Интернет страницата на „ГВТ“ ЕООД е със защитени авторски права. Всички авторски и сродни на авторското право права, дори и тези, които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на „ГВТ“ ЕООД. Забранява се всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на „ГВТ“ ЕООД.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Интернет страницата може да съдържа линкове (връзки, препратки) към други Интернет страници. Тези линкове са единствено за ваше удобство и „ГВТ“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на Интернет страници, към които има линк.

„ГВТ“ ЕООД  не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до настоящата страница.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за всеобхватност, точност и приложимост за конкретна цел, невмешателство или друго нарушение на права.

„ГВТ“ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. „ГВТ“ ЕООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но „ГВТ“ ЕООД не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.

„ГВТ“ ЕООД не носи отговорност за щети, възникнали по време или в следствие на ползване на Интернет страницата или поради невъзможност за ползването й.

При използване на Интернет страницата на „ГВТ“ ЕООД потребителят се задължава да спазва следните принципи за добросъвестно ползване:

  1. Да не използва страницата на „ГВТ“ ЕООД с противозаконни цели.

  2. Да не използва страницата на „ГВТ“ ЕООД за свои търговски цели, без предварителното съгласие на дружеството.

  3. Да не използва обидни, клеветнически, заплашителни, нецензурни, и/или други текстове и изображения, уронващи престижа и доброто име на „ГВТ“ ЕООД, и/или накърняващи честта и достойнството на друг потребител в мрежата.

  4. “ГВТ“ ЕООД не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до страницата.

„ГВТ” ЕООД събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на поръчка за закупуване на застраховка онлайн, попълване на форми, въпросници, качени на уебсайта или използване на друга функционалност на уебсайта, която изисква регистрация на данни.

Личните данни могат да бъдат използвани от „ГВТ” ЕООД за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от дружеството като Застрахователен Брокер и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица.  Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

Достъп до предоставената от Вас лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определени от закона случаи и при изрично искане за това. „ГВТ“ ЕООД  не събира и няма да ползва предоставените от Вас лични данни с комерсиална цел и няма да предоставя каквато и да е част от събраната информация на организации с такава цел.

Информацията на сайта се актуализира от „ГВТ” ЕООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената чрез Менюто за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №2, ет. 4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72.

Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.

Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация и извършване на дейност в България.

„ГВТ” ЕООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на Дружеството, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. „ГВТ” ЕООД не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „ГВТ” ООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Дружеството има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него.

Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз. Използваните на Страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени на уебсайта продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.