ПОЛИТИКА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата политика („Политика“) определят условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от „ГВТ“ЕООД могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.Общи принципи ГВТ ЕООД обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността ѝ, честно, законосъобразно и съобразно на целите, за които данните са събрани.Служителите, които обработват лични данни за целите на разпространение на застрахователни продукти, сключване на договори за предоставяне на застрахователни услуги и изпълнение на задълженията по такива договори като част от трудовите си задължения, спазват следните принципи при обработване на лични данни:личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;личните данни се събират за конкретни, точно определени и законосъобразни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;личните данни, които се събират и обработват при управление на човешките ресурси, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;личните данни са точни и при необходимост се актуализират;личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са събрани.ДефиницииИзброените по-долу дефиниции имат следното значение:„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;„Приложимо законодателство“ означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни;„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.Права на субектите на лични данниСубектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:право на достъп;право на коригиране;право на преносимост на данните;право на изтриване;право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);право да се иска ограничаване на обработването;право на възражение срещу обработването на лични данни;право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.Право на достъпПри поискване, ГВТ ЕООД предоставя на субект на лични данни следната информация:информация дали ГВТ ЕООД обработва или не обработва личните данни на лицето;копие от личните данни на лицето, които се обработват от ГВТ ЕООД обяснение относно обработваните данниОбяснението относно обработването на данни включва следната информация относно обработваните от ГВТ ЕООД лични данни:целите на обработването;съответните категории лични данни;получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;правото на жалба до надзорен орган;когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;съществуването на автоматизирано вземане на решения, независимо дали това обработване включва и профилиране, и информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции във връзка с предаванетоОбяснението относно обработваните данни съдържа информацията, която ГВТ ЕООД предоставя на субектите на данни посредством уведомления за поверителност.При искане от субекта на лични данни, ГВТ ЕООД може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.При предоставяне на копие от лични данни, ГВТ ЕООДне следва да разкрива следните категории данни:лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателствоПредоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на ГВТ ЕООД.Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, ГВТ ЕООД може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането за достъп.ГВТ ЕООД преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, ГВТ ЕООД аргументира отказа си и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до КЗЛД.Право на коригиранеСубекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от ГВТ ЕООД, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, ГВТ ЕООД уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)При поискване, ГВТ ЕООДе длъжна да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;личните данни са били обработвани незаконосъобразно;личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на ГВТ ЕООД;личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679ГВТ ЕООД не е задължена да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;за спазване на правно задължение на ГВТ ЕООД;по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.Право на ограничаване на обработванетоСубектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;ГВТ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на ГВТ ЕООД и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.ГВТ ЕООД

може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:за съхранение на данните;със съгласието на субекта на данните;за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;за защита на правата на друго физическо лице;поради важни основания от обществен интересКогато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по члена по-горе, ГВТ ЕООД го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.Правото на преносимост на даннитеСубектът на данните има право да получи личните данни, които го касаят и които той е предоставил на ГВТ ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:обработването се извършва въз основа на съгласието на субекта на личните данни;обработването се извършва въз основа на договорно задължение;обработването се извършва по автоматизиран начин.Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.Право на възражениеСубектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от ГВТ ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на ГВТ ЕООД или на трета страна;обработването на данни включва профилиране ГВТ ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетингКогато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решенияВ случаите, когато г взима автоматизирани индивидуални решения, независимо дали тези решения са взети с помощта на профилиране, които пораждат правни последствия за физически лица или ги засягат в значителна степен по подобен начин, тези лица могат да поискат преразглеждане на решението с човешка намеса, както и да изразят гледната си точка.ГВТ ЕООД предоставя на физическите лица-обект на автоматизирано вземане на решения съществена информация относно използваната логика, както и относно значението и предвидените последствия от това обработване за лицето.Ред за упражняване на правата на субектите на лични данниСубектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тази Политика като подадат искане на упражняване на съответното право.Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:Администратор на личните Ви данниПо електронен път на следния имейл адрес: info@netinsbrokers.comНа място в офис на ГВТ гр.София ул. 6-ти Септември 45 .Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:Идентификация на лицето – име и ЕГНКонтакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна пощаИскане – описание на исканетоКомпетентни надзорни органиКомисия за Защита на личните данни (КЗЛД) 1592 София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2 Телефон: +359 2/91-53-518Имейл: kzld@cpdp.bgИнтернет страница: http://www.cpdp.bgГВТ предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. ГВТ информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.ГВТ не е задължен да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.ГВТ ЕООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.Настоящата Политика е приета с решение от 23 май 2018 г.